Gayrettepe Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi
Ana Sayfa : Gayrettepe

ANA SÖZLEŞME

İstediğiniz bölüm başlığına tıklayarak, ilgili bölümün tam metnine ulaşabilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, ÜNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

TÜZEL KIŞILIĞIN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
ÜNVAN
SÜRE
KOOPERATIFIN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE VE PAYLAR

SERMAYE
PAYLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAKLIK İŞLEMLERİ

ORTAKLIK ŞARTLARI
ORTAKLIĞA KABUL
ORTAK SAYISI
ORTAKLIKTAN ÇIKMA
ORTAKLIKTAN ÇIKARMA
ORTAK OLMAYANLARLA ORTAKLIĞI SONA ERENLERIN DURUMU VE HESAPLAŞMA
ÖLEN ORTAĞIN DURUMU
ORTAKLIĞIN DEVRİ
ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME
ORTAKLIK SENEDİ
ORTAKLARIN ŞAHSI SORUMLULUKLARI
ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKI ÖDEMELER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOOPERATİFİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

KOOPERATİFİN ORGANLARI
GENEL KURUL
OY HAKKI VE TEMSİL
TOPLANTI ŞEKİLLERİ VE ZAMANI
TOPLANTI YERİ
ÇAĞRIYA YETKİLİ ORGANLAR
ÇAĞRININ ŞEKLİ
BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI
BAKANLIĞA MÜRACAAT VE GÖNDERİLECEK BELGELER
GÜNDEM
ORTAKLAR CETVELİ
GÖRÜŞME VE KARAR NİSABI
TOPLANTININ AÇILMASI VE BAŞKANLIK DİVANI
OY KULLANMANIN ŞEKLİ
BİLÂNÇONUN TASDİKİ VE İBRA
KARARLARIN TESİRİ
KARARLARIN İPTALİ
GENEL KURUL TUTANAĞI
GENEL KURUL KARARLARININ TESCİL VE İLANI
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER
YÖNETİM KURULU
SEÇİLME ŞARTLARI
GÖREV VE YETKİLERİ
GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR
KOOPERATİFİN TEMSİL ve İLZAMI
ÜYELİĞİN BOŞALMASI
SORUMLULUK VE YASAK MUAMELELER
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
MURAHHAS ÜYE
MÜDÜR VE DİĞER PERSONEL
DENETİM KURULU
SEÇİLME ŞARTLARI
GÖREV ve YETKİLERİ
SORUMLULUK
DENETiM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI
DENETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

BEŞİNCİ BÖLÜM

KOOPERATİFİN HESAPLARI VE DEFTERLERİ

HESAPLAR
MUHASEBE USULÜ
GELİR GİDER FARKI ve DAĞITIMI
ÖZEL FON İLE ORTAKLAR VE PERSONEL İÇİN YARDIM FONU
BORÇ SENETLERİNİN TAKİBİ
EVİR TESLİM TUTANAĞI
AVANSLAR ve ÖDEMELER
KOOPERATİFİN ACZİ HALİNDE YAPILACAK İŞLER
DEFTERLER
YEVMİYE DEFTERİ
DEFTERİ KEBİR
ENVANTER DEFTERİ
KARAR DEFTERİ
ORTAKLAR DEFTERİ
DEFTERLERI TASDİK ETTİRME YUKÜMLÜLÜĞÜ
DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI

ALTINCI BÖLÜM

DAĞILMA VE TASFİYE

BİRLEŞME ve DEVİR
DAĞILMA SEBEPLERİ
TASFİYE KURULU
TASFİYE KURULUNUN GÖREVLERİ ve TASFİYENİN YÜRÜTÜLMESİ

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BAKANLIK İLE DIĞER KURUM VE KURULUŞLARIN DENETIMI
SIYASI FAALIYET YASAĞI
KANUN HÜKÜMLERININ UYGULANMASI
İLK YÖNETIM KURULU ÜYELERI
İLK DENETIM KURULU ÜYELERI
KURUCULAR

 

Önceki Sayfa      Ana Sayfa      Sayfa Başı

SİSYÖN