Gayrettepe Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi
Ana Sayfa : Gayrettepe

ANA SÖZLEŞME

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOOPERATİFİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

KOOPERATİFİN ORGANLARI:

Madde 22- Kooperatifın organları şunlardır :

1-     Genel Kurul,

2-     Yönetim Kurulu,

3-     Denetim Kurulu,

GENEL KURUL:

Görev ve Yetkileri:

Madde 23- En yetkili organ olan Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

1-     Bilânço, bilânço hesaplarının dökümü, gelir ve gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen ra­porlan ve yıllık tahmini bütçeyi inceleyerek kabul veya reddet­mek, gelir gider farkının dağıtımı konusunu karara bağlamak.

2-     Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek.

3-     Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, hakkı huzur ve yolluk miktarını görüşerek karara bağlamak,

4-     Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlanna yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,

5-     Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul karar­lanna aykırı olduğu ileri sürüleri yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilemeyeceği konusunda karar vernıek,

6-     Üst kuruluşa girme kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcileri seçmek,

7-     Anasözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek,

8-     Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fıyatını, satılcak gayri menkulün asgari fıyatını belirlemek,

9-     İnşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak

10- Kooperatifın dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek,                     

11- Kanun ve anasözleşıne ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek,

12- Ortaklardan tahsil edilecek taksit miktarı ve ödeme esaslarını tespit etmek,             

13- Kooperatifın amaçları doğrultusunda yapılacak tesisler tespit etmek, bu amaçla gayrimenkul almak, kiralamak,

Genel kurul, yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, kooperatifın amaçlan ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir.

OY HAKKI VE TEMSİL

Madde 24- Toplantı tarihinden üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağı oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir.

Ortak sayısı 1.000'i geçtiğinde her ortak en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil edebilir.

Eş ve birinci derece (ortağın; çocuğu, ana ve babası, eşinin; annesi ve babası) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

Yönetim kurulu başkan ve üyeler ile kooperatifı temsile yetl  kılınan kimseler vekâleten oy kullanamazlar.

Kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir surette katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz.                     

Hiçbir ortak kendisi, eşi veya usul ve füruğu ile kooperatif  arasında ortaklık ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait göruşmelerde oy kullanamaz.

TOPLANTI ŞEKİLLERİ VE ZAMANI:

Madde 25- Genel kurul. olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan genel kurul toplantısının, her yılın ilk altı ayı içinde ya­pılması zorunludur.

Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve anasözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır.

TOPLANTI YERİ:

Madde 26- Genel kurul kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

ÇAĞRIYA YETKİLİ ORGANLAR

Madde 27- Genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağırılır.

Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifın ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfıye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.

Genel kurul yukarıdaki şekilde toplanamadığı takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca toplantıya çağırılabilir.

Aynca, 4 ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10'unun isteği halinde, genel kurulu 10 gün içinde yönetim kuru­lu tarafından toplarıtıya çağırılır. Bu başvurunun müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.

Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilememe­si ve sırasıyla denetim kurulu, kooperatifın ortağı bulunduğu üst birlik ile Sanayi ve Tıcaret Bakanlığına aynı şekilde yapılan başvu­rulardan da bir sonuç alınamaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağır­ma izni alabilirler.

ÇAĞRININ ŞEKLİ :

Madde 28- Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, aynca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve âdete göre ilan yoluyla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.

Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve maddelerinin bildirilmesi zorunludur.

Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.

Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.

Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.

BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI:

Madde 29- Kooperatifın bütün ortaklarının veya temsilcilerinin hazır bulıınması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyle, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Ancak kararlann muteber olabilmesi için toplantıda Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır.

Yukandaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklar veya ortaklarların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.

BAKANLIĞA MÜRACAAT VE GÖNDERİLECEK BELGELER:

Madde 30- Genel Kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce, Ankara'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandıma Genel Müdürlüğüi) diğer ilierde ise kooperatif mer­kezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (İl Sanayi ve Tıcaret Müdürlü­ğü) yazılı olarak bildirilir.

Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci üc­retinin ilgili maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklene­rek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.

GÜNDEM:

Madde 31- Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.

1-     Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,

2-     Bilânço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplannın incelenmesi, onanması veya reddi,

3-     Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,

4-     Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yeni­lerinin seçilmesi, ­

5-     Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

6-     Gerekli görülen diğer hususlar.

Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur.

Dörtten az olmamak üzere ortaklann en az 1/10'u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az yirmi gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususlann gündeme konulması zorunludur.

Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperati­fe kayıtlı ortakların en az 1/10'unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilânço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esaslan ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yandan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

ORTAKLAR CETVELİ:

Madde 32- Yönetim kurulu; her genel kurul toplantısından önce, tüm ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgâhları ile, asaleten ve vekâleten imzalanacak yerleri gösterir yönetim kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür.

Bu cetvel, toplantıya katılanlar ile genel kurul Başkanı ve Başkanlık temsilsici tarafından isim yazılarak aynca imzalanır.

GÖRÜŞME VE KARAR NİSABI:

Madde 33- Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuların görüşebilmesi için, kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanlann en az 1/4'ünün şahsen vey temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda nisap temin edilmediği takdirde, ikinci toplantıda nisap aranmaz.

Genel kurulda kararlar, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan fazlasının oyu ile alınır.

Ancak kooperatifin dağılması, diğer bir kooperatifle birleşme; veya anasözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar ortaklar cetvelinde imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir.

Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlannda 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 52 nci madde hükmüne göre işlem yapılır.

TOPLANTININ AÇILMASI VE BAŞKANLIK DİVANI:

Madde 34- Genel kurul toplantısı; Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 Sayı Kooperatifler Kanununun değişik 87 nci maddesine göre işlem yapıldığının tespiti ile toplantı nisabının sağlanması, üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır. Müteakiben bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir. Bu seçimlerde en çok oy alanlar seçilmiş sayılırlar.

Genel kurul başkan ve üyelerinin; ortaklardan veya kooperati­fin üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.

OY KULLANMANIN ŞEKLİ:

Madde 35- Oylamalar el kaldınlmak suretiyle yapılır. Ancak, genel kurula katılanların yarıdan fazlasının kararı halinde gizli oya başvurulur.

BİLÂNÇONUN TASDİKİ VE İBRA:

Madde 36- Bilânçonun tasdikine dair olan genel kurul kararı yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilânçoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilânço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilânçonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.

Denetim raporunun okunmasından önce bilânço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organ­lara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.

İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gerek­lidir. Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddetin geçirilmesiyle dava hakkı düşmez. Davanın reddi halinde, yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.

KARARLARIN TESİRİ:

Madde 37- Kanun ve anasözleşmeye uygun surette toplanmış genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.

KARARLARIN İPTALİ:

Madde 38- Aşağıda yazılı kimseler kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslanna aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlanak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme ye başvurabilirler.

1-           Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklannı iddia eden pay sahipleri;

2-           Yönetim kurulu;

3-           Kararlann yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri,

Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.

Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam tescil ve ilan ettirilir.

GENEL KURUL TUTANAĞI:

Madde 39- Genel kurul toplantılarının muteber olması için, ortaklar tarafindan yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekâleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.

Genel kurul tutanağının altı, genel kurul başkan ve üyeleri ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

GENEL KURUL KARARLARININ TESCİL VE İLANI:

Madde 40- Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicili Memurluğuna ve­rilmekle birlikte gerekili tescil ve ilan işlemi yaptırılır.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 41- Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde yö­netim ve denetim kurulları raporları ile bilânço ve gelir gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve iste­nebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifın ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne tevdi edilir.

YÖNETİM KURULU:

Seçimi ve Süresi:

Madde 42- Yönetim kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az üç üyeden oluşur. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.

Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri, genel kurulda en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kur'aya başvurulur.

Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

SEÇİLME ŞARTLARI:

Madde 43- Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

1-     Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliye­tine sahip bulunmak,

2-     Türk vatandaşı olmak,

3-     Aynı türde başka bir İşletme Kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak,

4-     Türk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, göre­vi kötüye kullanma, sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçla ilişkin hükümleri ile 1163 Sayılı Kooperatifiler Kanununa göre mahkûm olmamak,

5-     Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler vasıtasıyla temsil edilirler.

Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.

Hakkında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kuruldaki azli veya göreve devamı hakkına karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.

GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 44-  Yönetim Kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1-     Yıllık bilânço ile gelir-gider hesabının ve yıllık tahmini bütçenin hazırlanmasını sağlamak,

2-     Ortaklar ile ortak olmak için başvuranlann anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklannı araştırmak,

3-     Kooperatifın amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak, kredi alma işlerinde, kooperatife kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerinden ortaklan haberdar etmek,

4-     Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,

5-     Kooperatifı resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,

6-     Dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,

7-     Genel kuruldan karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak veya rehine koymak,

8-     Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait oimak üzere, kendi ortakları arasindan veya hariçten bir veya birkaç kişiyi koope­ratifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen iş­ierde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak,

9-     Kooperatifin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli tedbir ve kararları almak,

GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR:

Madde45-Yönetim kurulu üyeleri; seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, hir ikinci başkan, gereğine göre de birer kâtip ve muhasip üye seçerek görev bölümü yaparlar.

Yönetim kurulu, başkanin bulunmadigi zamanlarda ikinci baş­kanın çağırısı ile toplanır. Toplantı en az ayda bir defa ve en az ya­rıdan fazla üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar toplantıda bulu­nanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet ge­lecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Toplantılarda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz. Üyeler, şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususiann görüşülmesi sı­rasında toplantıya katılamazlar.

Özürsüz olarak üst üste üç defa toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş  sayılır.

Toplantılar kooperatif merkezinde yapılır. Ancak, üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yerde de yapılabilir.

Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır.

Verilen karara karşi olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı ol­ma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imza­larlar.

KOOPERATİFİN TEMSİL ve İLZAMI:

Madde 46 - Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifin ilzamı için, kooperatif unvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.

Yönetim kurulu, kooperatifı temsil ve kooperatif adına imza atmaya yetkili şahısları kararla tespit eder ve bu kararın noterce onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Memurluğuna verilir.

Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.

ÜYELİĞİN BOŞALMASI:

Madde 47- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler.

Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıklan oy sırasına göre yedek üyeler çağırılır. Eşit oy alanlar arasında kur'a çekilir.

Yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeden yeteri kadar yedek üye çağırılır.

Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, T.Ticaret Kanununun 315 inci maddesinin birinci fıkrasına göre hareket olunur. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüş ise, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağınlır.

SORUMLULUK VE YASAK MUAMELELER:

Madde 48- Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifın başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.

Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasından öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler.

Yönetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, sak­lanmasından ve gelir-gider hesabı ile yıllık bilânçonun kanuni hü­kümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere ve­rilmesinden sorumludur.

Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.

Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kuru­lun devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz.

Yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zarar­lardan müteselsilen sorumlu olup, kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler.

Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile, karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya özürü nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan kur­tulurlar.

Görevi sona eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl devam eder.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

Madde 49- Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katıla­cakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştınlan yukarıdaki nev'i miktarların dışında hiç bir ödeme yapılamaz.

MURAHHAS ÜYE :

Madde 50- Yönetim kurulu kararı ile, üyelerden bir veya bir­kaçı kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas üye seçilebilir.

Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir.

MÜDÜR VE DİĞER PERSONEL :

Madde 51- Yönetim kurulu, kooperatifın mali ve idari işlerini yürütmek üzere kendi arasından veya hariçten bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. Bunlar kendi kusurlanndan ileri gelen zararlardan sorumludur.

İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Bütçede belirtilmek şartı ile bu personele yönetim kurulunca tespit edilecek ücret verilir.

DENETİM KURULU :

Seçimi ve Süresi :

Madde 52- Genel kurulca, en az bir yıl için ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir.

Genel kurul denetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bu ana sözleşmenin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır.

SEÇİLME ŞARTLARI :

Madde 53- Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır

1-           Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

2-           Türk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, suistimal, sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine karşı suçlara ilişkin hükümleri ile Kooperatitler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak,

3-           Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi, kooperatif personeli veya yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü derece dahil kan ve sıhri kısım (Kendisinin ve eşinin, anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, amca. hala, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu) olmamak, yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak.

GÖREV ve YETKİLERİ :

Madde 54- Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1-           Yıllık bilânço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek.

2-           Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtlann düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifın defterlerini incelemek.

3-           En az üç ayda bir defa kooperatifın nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,

4-           Bütçe, bilânço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,

5-           Yönetim kurulunun ihmali halinde Kurulu olağan veya olağa­nüstü toplantıya davet etmek

6-           Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve anasözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslanna uygun davranmalarına nezaret etmek,

7-           Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartlan taşıyıp taşımadıkla­rını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşa­lan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye ça­ğırmak,

8-           Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkındaki şikâyetlerini incelemek ve inceleme so­nucunu yıllık raporundan açıklamak

9-           Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel kurul top­lantılan gündemine koydurmak. .

Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun ve anasözleşmeye aykın hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yü­kümlüdürler.

Denetim kurulu üyeleri, kendilerine kanun ve anasözleşme verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler.

Denetim kurulu üyeleri, yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.

SORUMLULUK:

Madde 55- Denetim kurulu üyeleri, kanun ve anasözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapamamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklannı ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.

Bunlar, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklamasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.

Aynca, ortaklık işlemleri dışında kendi şahıslarını ilgilendiren

hususlarda kooperatifle iş yapamazlar.

DENETiM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI :

Madde 56- Denetim kurulu üyeleri istifa efmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.

Kanun ve anasözleşmede belirtiler şartları taşımadıkları ve sonradan kaybettikleri anlaşılan üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Üyeliğin her hangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedekler de dahil toptan boşalma olursa, Türk Ticaret Kanununun 351 inci maddesinin son cümlesine göre hareket edilir.

DENETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

Madde 57- Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin milktarı ile ödeme şekli, genel kurul tarafından tespit olunur.

     Başa Dön Önceki Bölüm Sonraki Bölüm

SİSYÖN