Gayrettepe Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi
Ana Sayfa : Gayrettepe

ANA SÖZLEŞME

ALTINCI BÖLÜM

DAĞILMA VE TASFİYE

BİRLEŞME ve DEVİR:

Madde 74- Genel kurul, kooperatifin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle birleşmesine veya bir kamu tüzel kişisine ya da her hangi bir demeğe devredilmesine karar verebilir. Bu haller­de, 1163 Sayılı Kanunun 84 ncü ve 85 nci maddelerine göre işlem yapılır.

DAĞILMA SEBEPLERİ:

Madde 75-Kooperatif:

1-           Ortak sayısının 7'den aşağı düşmesi üzerine,

2-           Genel kurul kararıyla,

3-           İflasın açılmasıyla,

4-          Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Sanayi ve Ticaret Ba­kanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine,

5-           Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,

6-           Üç yıl olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde,

7-          Amacına ulaşma imkanının kalmadığının Sanayi ve Ticaret Ba­kanlığınca tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla, dağılır.

TASFİYE KURULU :

Madde 76- Tasfıye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yeni­leri tayin olunabilir.

Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına im­kân bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfıye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden, tasfiyeye memur kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.

1163 sayılı kanunun değişik 56 ncı nıaddesinin 1 nci fıkrasının 3 ncü bendi ile 62 nci maddesi hükümleri tasfıye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.

Tasfıye kurulu üyelerine tayin eden merci tarafından tespit edilecek miktarda üeret ödenir.

Yönetim kurulu, tasfıye memurlannı ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

TASFİYE KURULUNUN GÖREVLERİ ve TASFİYENİN YÜRÜTÜL­ MESİ :

Madde 77. Tasfıye kurulu, tasfıye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup, tasfıye işlemlerine ilişkin gö­revlerini aşağıdaki şekilde yürütür:

1-           Dağılma, tasfıye kurulunca Ticaret Siciline Tescil ettirilen ve Tıcaret Sicili Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta arayla üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfıyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir.

2-           Tasfıye süresince kooperatif unvanı "Tasfıye Halinde" ibaresi ilave edilerek kullanılır.

3-           Kooperatif genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfıye memurlan menkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle satabilir. Gayrimenkullerin satılma şekli genel kurul kararıyla belirlenir.

4-           Tasfıye memurları, göreve başladıklan zaman, kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları, borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilânçosu hazırlar, aynca kooperatifın mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını gösterir bir cetvel tanzim edilir.

5-           Kooperatifin eskiden başlamış olup da henüz bitirilmemiş işlerinden tarnamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhüter yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.

6-           Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde tasfıye memurlan durumu mahkemeye bildirir.

7-           Tasfiye sırasında tasfıye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfıye defteri tutulur. Tasfıyenin yönetim kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır.

8-           Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilânçolar ile tasfiye sonunda kesin bilânço hazırlanır ve genel kurula sunulur.

9-           Tasfıye süresinee yapılacak genel kurul toplantılarında aranılacak toplantı nisabı hakkında 33 ncü maddenin birinci fıkra hükmü uygulanır.

10-       Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenlerin alacak tutarları ile muaccel ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ Notere tevdi olunur.

11-       Kooperatifın borçlannın ve pay bedellerinin ödenmesinde sonra kalan miktar dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak dağıtılır.

12-       Tasfıyenin sona ermesi üzerine kooperatif unvanının sicilde silinmesi tasfıye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir.

     Başa Dön Önceki Bölüm Sonraki Bölüm

SİSYÖN