Gayrettepe Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi
Ana Sayfa : Gayrettepe

ANA SÖZLEŞME

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BAKANLIK İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN DENETİMİ :

Madde 78- Kooperatif, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının denetimine tabidir. Bakanlık, kooperatif üst kuruluşlarıı, ilgili müesse­seleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir.

Kooperatif görevlileri; kooperatife ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymnası na ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.

SİYASİ FAALİYET YASAĞI :

Madde 79- Kooperatif, siyasi maksatlı veya genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteremez ve kooperatif faaliyetleri bu maksatlara alet edilemez.

Kooperatif siyasi partilerden ve teşekküllerden veya birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerden bulunan kişi ve teşekküllerden her­ hangi bir surette maddi yardım kabul edemez, bunlara maddi yardımda bulunamaz. Kooperatifın yönetim ve denetim kurulları, kooperatifi temsilen siyasi partilerin yapacakları her türlü toplantıla­ra katılamazlar.

KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI :

Madde 80- Bu anasözleşmede açıklık olmayan hallerde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Tıcaret Kanununun Anonim Şirketlere ait hükümleri uygulanır.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

Madde 81- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

1-           Özden SARGUT

2-           Sönmez TANER

3-           Hayati SOYKAN

4-           Necla BAŞAR

5-           Yüksel TEZCAN

6-           Ferhan ÖZAY

7-           Hafize SOYKAN

İLK DENETİM KURULU ÜYELERİ :

Madde 82- İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kimseler Denetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir

1-           İsmet YILDIRIM

2-           Bedrettin ARISOY

3-           Cevdet ERDOĞAN

KURUCULAR:

Madde 83- Aşağıda isimleri, tabiiyetleri, adresleri, taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan :

1-      Kurucu ortaklar, bu anasözleşmenin 10'ncu maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklannı,

2-       İlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri bu sözleşmenin 43 ncü ve 53 üncü maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklannı beyan ederler.

     Başa Dön Önceki Bölüm

SİSYÖN