Gayrettepe Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi
Ana Sayfa : Gayrettepe

ANA SÖZLEŞME

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, ÜNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

KURULUŞ:

Madde 1- Bu anasözleşme isimleri, uyrukları, ikametgah ad­resleri ve taahhüt ettikleri payları gösterilen kimseler tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortak­lı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu GAYRETTEPE ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ kurulmuştur.

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 2- Kooperatif Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik ka­zanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bun­lardan şahsen ve zincirleme olarak sorunıludurlar. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.

ÜNVAN

Madde 3- Kooperatifin unvanı Sınırlı Sorumlu Gayrettepe Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi'dir.

Madde 4- Kooperatifin merkezi İstanbul'dur.

SÜRE

Madde 5- Kooperatif süresizdir.

KOOPERATİFİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI:

Madde 6- Ortaklarının sağlıklı, temiz, çağdaş bir çevrede yaşamalarını sağlamak, kültür ve sanat etkinlikleri alanındaki ihtiyaçla­rını karşılamak, boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine, okuma, öğrenme, bilgilenme gereksinmelerine cevap verecek her türlü faaliyetlerde bulunmak.

Kooperatif bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlar­da çalışmalar yapar:

a)     Çevre düzenleme, temizlik ve yeşillendirme çalışmaları,

b)     Ortaklarının sağlığı için gerekli sağlık üniteleri kurar ve işletir,

c)     Ortaklarının kültür düzeyini artırmak için kütüphane, okuma odası, sanat galerisi, tiyatro faaliyeti üniteleri kurar ve işletir.

d)     Ortaklannın el sanatlarını değerlendirir, hobilerinin geliştirilmesi için gerekli üniteleri kurar ve işletir.

e)     Ortaklarının çocuklarının sağlık ve kültürel gelişmelerini arttıracak üniteler kurar ve işletir.

f)       Günün teknolojik gelişmelerini takip ederek ortaklarının bu hususta bilgilenmesini temin için gerekli eğitim üniteleri kurar ve işletir, (Bilgisayar)

g)     Ortaklarının sorunlarına yardımcı olacak sosyal hizmet danışmanlığı için uzmanlar istihdam eder.

h)     Faaliyetleri uygulamak için hizmet kiralaması da yapar,

i)        Kooperatif amaçlannı gerçekleştirmek üzere yürüteceği bütün çalışmalan, ilgili bütün, kurum, kuruluş ve kişilerin işbirliği ile yürütür,

j)        Semt içinde yeralan apartman, site ve işyeri yöneticilerinin iş­birliğini sağlayarak, çevre düzenleme, çevre temizliği, hava kirliliği gibi sorunlara çözüm getirir.

k)     Bütün kamu ve özel kurumlarla ve kuruluşlarla işbirliği yapar, özel idare, belediyeler, muhtarlar, benzer amaçlı kooperatifler, va­kıflar, dernekler, meslek odaları ile semt içindeki kamu ve özel iş çevreleriyle yakın işbirliği içinde çalışır; onlann maddi ve manevi desteğini sağlar,

l)        Kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm faaliyetler­de, ilgili uluslararası kuruluşların işbirliği ve desteğini sağlama­ ya çalışır,

m)   Kooperatif, benzer amaçlı kooperatiflerin kuruluşunda öncülük eder ve onlara destek sağlar, birlik kurma çalışmalarına ka­tılır,

n)     Kooperatif bütün çalışmalarını ortaklarının işbirliği, desteği ve katkıları ile yürütür,

o)     Kooperatif çalışmalannı yürütebilmek için geşitli çalışma grup­ları oluşturur,

p)     Amaçlanna uygun tesis kurar, kiralar, işletir,

q)     Tesislerin inşa edileceği uygun arsa alır, kiralar,

r)       Kooperatif amaçlan doğrultusunda kullanılmak üzere her tür­lü ayni ve nakdi bağış ve teberruları kabul eder,

s)     Faaliyetlerinin idamesi için gelir getirici ticari işletmelere iştirak eder ve kurar,

     Başa Dön Sonraki Bölüm

SİSYÖN